تبلیغات
سۆما(soma) - هزار نکته درباره زن مقدمه
سۆما(soma)
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

هزار نکته درباره زن

مقدمه

آنچه را می خوا نید  ، چکیده ای  و برداشتی از مطالب چند کتاب می با شد ، که گویای استباط و نظرا ت برخی پدید آ ورندگان آن می باشد .انتخاب  نه بدان منظور بوده که وجود گرامی زن را تختطئه نموده ویا به عبارات زشت و مذ موم را جمع  آ وری کرده باشیم ، و یا به دید وسیع ! ! !آن دوست که به محض مشاهده مطا لب  دست نوشته این دفتر گفت :((... نکنه برای همسر خود ت نوشتی !))و یا روایت آن دوست دیگر . . .((... می خواهی چه بگویی؟ هدف از ارائه این حرف ها چیست ؟بگو ببینم زن را از دید خو ب می نگری یا از دید بد  ؟ و مطالب را از کدام  دید انتخاب  نمو ده ای ؟ )) ... نه این گونه نبو ده .

اگر بپذیریم که زن در تما م طول تا ریخ مظلو م وا قع شده و چون برده ها با او رفتار شده و همیشه با صدای بی صدایی ، این مظلو میت را فریاد زده ...

و اگر بپذیزیم  که زن در زندگی انسانها  چه نقش والایی دارد و بپذیریم بقای اجتماع به وجود او بستگی دارد ، و چه مسئوو لیت ها و وظایف مشکلی را به دوش می کشد و چه غم ها و دردها به جان می خرد...

آنگاه بی بی تفاوت تاز کنار این موجود الهی نمی گذریم. و را ازدید گاه های مختلف در طول حیات خود می نگریم .

-         دختر کوچک با آن گل سر قشنگ و حرکات ناز نازانه که خنده هایش جان به تن می دهد ،بگذریم که شاید او را در لباس یک دختر ایلیاتی در چادر ها ببینیم  و یا در داخل یک اتو مبیل آخرین سیستم و یا در کوچه های خاک آ لود کثیف یک محله ی بسیار فقیر نشین کشورمان .به هر خال او گلی معصوم و خوشبو است ککه خدا وند هدیه نمو ده.

-         ویا او را به صورت دختر ی بالغ که می تواند ا بعاد گو نا گونی داشته باشد که خداوند ، جمالی زیبا به وی داده  ومغرور چون طا ووس  و یا با چهره ای و اندامی نه چندان بهره برده  از خلاقیت باریتعالی . لیکن درونی مملو از احساسات والای انسانی  و یا مانند آن دختر ایرا نی و ژاپنی  که به جهت جهل والدین  و یا قهر  طبیعت  از داشتن دست ها محروم ، که خود با کوهی از مقا ومت  و پیشرفت قدرت ،  اراده خود را به تماشا گذاشت . هم او که با پا هی خود همه کارهایش را ا نجام می داد  ، مسواک می زد ،می نوشت ، نقاشی می کرد ، به تلفن جواب می داد ، لباس می پوشید و با عزمی راسخ به دانشگاه می رفت .

-         و یا او را به صورت زنی خانه دار ، زنی که تازه به خانه شوهر وارد واز  درک مسئو لیت  مهم زندگی آنچنان آگاهی نداشته  و یا بهتر بگوییم تجربه کافی ندارد و برای خود وهمسر وخانواده خود مسئله آفرین میشود ... صد البته مهم است.  این زن در کدامین خا نواده  و تحت چه شرایطی تربیت شده ، آیا در تمام مرا حل از امکا نات متوسط  زند گی بر خو ردار بوده  و یا اینکه از نظر عواطف ا نسانی ، محبت کافی دریافت داشته و از نظر ا صول  و اعتقا دات  و خیر و شر رفتاری ، نسبی بوده که به او امر نهی نمایند و یا اینکه در ا ثر ضربات روحی و جسمی در گذشته های دور ، در ضمیر نا خود آگاه او نقو ش تاریکی به وجود آمده .

-         و یا او را به صو رت زنی که در کا نون  گرم خا نوادگی با چند فرزند و شو هر خود زندگی می کند  و تماموجود خود را در محیط خا نواده و هدایت این ر رهروان  و سر پرستی آن ها حل نمو ده و شاید بتوان گفت خود را فدا نموده است . ا و  سمبل یک زن بوده که در دو نقش همسر و ما در ظا هر می گردد ، در دو بعد وسیع اجتماعی و با دو شخصیت سازنده و متعالی . و این جاست که زن شکو فا می شودو ضمن اجرای نقش یا ور ، همیار و همراه برای شو هر خویش ، در نقش مادر و مربی  و الگو و آتیه ی فر زندان و کسی که هر لحظه قلبش می طپد برای آنکه قلب فرزندانش می طپد، ظاهر می گردد. در این جا نباید فراموش نمو د که شاید  این زن  در نقش دوم خود متوقف شده باشد که آن خواست خدا وند بوده و ما از آن می گذریم که باز هم می تواند آن زن نقش خود را با پذیرش این همه فر زندان بی سر پرست  به راستی بهتر ، ایفا نماید.

-         و یا او را به صورت زنی منزوی که با فر زندلان ویا بدون فر زند ، دنیای تیره و تاریک  برای خود سا خته ا ست که شوهر خود را از دست دا ده  و یا از ابتدا با هم آغوشی ، با غم های بسیار ، جرات شروع زندگی را نداشته است.

-         و یا او را به صورت زنی که با وجود شو هر و فر زندان ، آنها به دلایل مختلف رها ساخته و دا به دیگری بسته و چه بسا این وصلت ها و جدایی ها تکرار و خا طرات تلخی در وجود فر زندان خویش به یا دگار گذاشته و تجربه هایی زنده برای فا میل و دوستان و اطرافیان .

-         و یا اورا به صورت زنی دید که از همان زمان پای نها دن بدین دنیا ی خاکی ، محروم از ابتدایی ترین نیاز های انسانی و یا به گو نه ای دیگر از ابتدا او را به دنیای تا ریکی ها رها سا خته ا ند ، چون زنی با شکو ه ، مانند((هلن کلر)).

-         ویا اورا به صورت زنی که بدون توجه به شرایط سنی ، وقتی در آ شپز خانه موشی را می بیند با جیغی بنفش ! چنان موش را در جا ی خود میخکوب می نماید  که موش بی چاره جان به جان آفرین تسلیم نموده( اشا ره ای بر شها مت زن )

-         ویا او را به صورتی زنی که تر سناک ترین داستان ها و رمان ها ی پلیسی را می نویسدکه حتی خواندن نوشته هایش مردان قوی را از وحشت در جا ی خود میخکوب  نمو ده ، عر ق ترس بر وجو دشان می نشاند....چون ((آگاتا کریستی))

-         و یا اورا به صو رت زنی جنگ جو و آزادی خواه همچون(( ژاندارک)) و ((جمیله بو پاشا)).

-         و یا او را به صورت زنی جا ودانه در شجاعت مانند حضرت زینب(ع)

-         ویا پاک و اطهر چون خضرت زهرا(ع)

-         و یا او را چون زنی بی مانند هند(هنت) جگر حوار (همسر ا بو سفیان )که جگر حمزه را خورد و در جنگ احد از گو ش و بینی شهدا ی مسلما نان برای خود گردنبد سا خت و در میدان کار زار به رقص و پایکوبی پرداخت.

-         و یا هزاران نمونه های . دیگر که هر کدام دارای خوصیاتی متمایز  و شخصیت های متفا وت بو ده اند.

-         همه اینهاجز و مختصات زن تلقی می گرد ند و نیز نمونه های بسیاری که در اجتماع کوچک  یعنی  خا نواده و یا اجتماع بزرگ نظیر مادر خوا هر همسر فا میل همسایه ها و یا آنان که در ادرات ف موسسات ، سا زمان ها  ویا وزارتخا نه ها مسئوایتی دارندو یا حتی به صورت ستاره سینما- پزشک- قاضی شاعر و استاد دانشگاه و گاه به عنوان نخست وزیر و یا رئیس جمهو ر می شناسیم که در باره نمونه های آ خرین به خا نم ایندیر اگاندی ایزابل پرون-باندرانایکهو کورازون اکینو،میتوان اشاره نمود.

-         و خال اگر با منطق بپذیریم که در هر دینی زن دارای حقوق و ار زش  والایی  هست که به واقع مظلوم وا قع شده ، که یا خود از آن آگاه نبوده و یا شوهر وی با آگا هی ، اجازه ا ستفا ده از آ«ن حقوق را به او ندا ده است ، حقو ق این مو جود عزیز را ا حساس می کنیم.آنچه از  ا فکار مقا بل این زن که ما نمو نه ای از آن ها را در بالا ذکر  نمو دیم ترا وش می نما ید ، خود نشانه ای از طر ز تفکر آن ها نسبت به زن بو ده که هر کس به خود اجازه دا ده آن ها را عمو میت دهد ، در حا لی که می تواند  نظرات مو ضعی  وی بوده  و با توجه به شناخت محیط خو د و عوا طف درونی که آیا با تار محبت التیام یا فته ،  یا با خنجر جفا خو نین شده که یا اسیر چشم  سیا ه بو ده یا افتاده ی کو ی یار .

-         و تو خواننده گرامی  که خو یشتن را با مطا لعه سطور این کتاب ، سر  گرم می کنی ، در خوا هی یا فت که دلسو خته ای چون پر وین با چه دیدی به زن نگاه می کند و ناپلئون غدار به چه نحو و یا نگاه عمیق قرآن بر  زن چگونه بو ده و تلموددر یهود ف، از زن چه می خواهد ویا در زبان عامیانه ی ملل ، چه حرف هایی که با نیش و نوش برا ی این وجود والا نگفته اند .

-         اینجاست که خود قادر ید با مقایسه ی عقیده ها و نظریات مختلف دریابید که چگونه نسل به نسل زنرا تحقیر نموده و اورا مورد اها نت قرا ر داده اند.ذکر نظرات اشخص مختلف بخصوص آنچه بر علیه زن بوده ، چه به صورت نثر و چه به صورت شعر ، دلیلی بر تا ئید این گرد آ ورنده به حساب نمی آید ، و ما به عهده ی شما می گذاریم.

                    شکی نیست که کاستی ها یی در وجود و اخلا قیات زن وجود دارد ولی این دلیل، بر حذف حقوق والای اونمی شود که بسیار ظالمانه در طول تاریخ با این مو جود که ((لطا فت را از گل و زیبایی را از طبیعتو مقا ومت را از کوه  و غمخواری را از بوتیمار آموخته ))، بر خور دار گردیده .

-         و این مجموعه را تقدیم می نمایم  به همه ی مردان و زنانی که در قبال یکدیگر و یا حقوق  متقابل با هم ، احساس مسئو لیت و تعهد می نماین و زن... مرد را در عمق  درد اجتماعی که در جهت اعتلای کانون خانواده  شنا ور است ، حس می نماید ،و پاس می نهد  آن همه کوشش  و زحمات را که جهت اداره خا نواده متحمل میشود.

و مرد، مردی که درک می نماید ظلم تاریخ را بر زن ، و ارج می شمع فروزان خانه را، و مر کزیت دایره کانون گرم خا نوادگی  را به او  می ستاید  . اورا با همه ارزشها و احساسا ت لطیف و معصو مانه اش که پاس مهر و الطا ف دوست نیکوست ، و اجری اخروی دارد ، که محتاجیم با همه ی بی نیا زی به اکسیر محبت...

من و تو...             تو من ...        زن و مرد...

                                                                                              تیمور حسام پور - پاییز 1363،تهران

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 26 بهمن 1388
جمعه 4 اسفند 1396 11:29 ب.ظ
من مطمئن نیستم که شما اطلاعات خود را دریافت می کنید، اما موضوع عالی است.

من نیاز به صرف وقت برای یادگیری بیشتر و یا درک بیشتر.
با تشکر از اطلاعات عالی من به دنبال این اطلاعات برای ماموریت من بودم.
چهارشنبه 10 آبان 1396 09:27 ب.ظ
من می دانم که این صفحه وب کیفیت را با توجه به پست ها و اطلاعات اضافی ارائه می دهد، آیا وب سایت دیگری وجود دارد
که این نوع از داده ها را در کیفیت ارائه می دهد؟
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:25 ب.ظ
An intriguing discussion is worth comment. I do think that you
should publish more about this issue, it may not be a taboo matter but generally
people don't discuss these issues. To the next! All the best!!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:12 ب.ظ
What a data of un-ambiguity and preserveness of precious experience on the topic of unpredicted emotions.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی


دریافت كد ساعت